Vision Sunday SSPLA 1-10-16 - MrChavezPhotos

1-10-16 SSP Vision Sunday-14

Pastor Xavier L. Thompsonpreach